korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

7일 예보 Fukoku-ri, 경상남도

Fukoku-ri< 현재 일기 예보와 다음 7 일 동안의 기상 전망을 확인하세요. 다음에 대한 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다: Fukoku-ri< 풍속, 풍향, 기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 경상남도 Fukoku-ri

Fukoku-ri 오늘 날씨
2020년 11월 24일, 화요일

 
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부 흐림
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
3°C
3°C
4°C
5°C
7°C
9°C
11°C
11°C
11°C
11°C
8°C
7°C
6°C
5°C
4°C
4°C
3°C
0°C
0°C
1°C
2°C
5°C
7°C
11°C
11°C
11°C
11°C
7°C
5°C
4°C
2°C
1°C
1°C
0°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
49 %
49 %
44 %
42 %
34 %
28 %
26 %
26 %
25 %
29 %
42 %
46 %
43 %
44 %
49 %
51 %
54 %
1028 hPa
1029 hPa
1029 hPa
1029 hPa
1028 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
11 km/h
11 km/h
13 km/h
12 km/h
12 km/h
10 km/h
8 km/h
7 km/h
7 km/h
8 km/h
7 km/h
9 km/h
11 km/h
11 km/h
11 km/h
12 km/h
12 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
63 %
99 %
99 %
69 %
4 %
14 %
10 %
7 %
6 %
4 %
0 %
0 %
0 %
4 %
17 %
25 %
36 %
일출: 07:10

일몰: 17:15
달의 위상:
상현달
월출: 13:23
월몰: 00:12

Fukoku-ri 내일 날씨
2020년 11월 25일, 수요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
3°C
2°C
2°C
2°C
2°C
1°C
1°C
1°C
2°C
5°C
7°C
9°C
11°C
12°C
12°C
12°C
11°C
9°C
6°C
5°C
4°C
3°C
3°C
3°C
1°C
0°C
-1°C
-1°C
-1°C
-2°C
-2°C
-2°C
-1°C
2°C
4°C
7°C
11°C
12°C
12°C
12°C
11°C
8°C
4°C
3°C
2°C
1°C
1°C
1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
59 %
63 %
67 %
71 %
70 %
71 %
71 %
72 %
68 %
57 %
50 %
47 %
43 %
37 %
36 %
37 %
39 %
50 %
61 %
70 %
74 %
81 %
83 %
85 %
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1028 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
9 km/h
8 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
10 km/h
10 km/h
9 km/h
11 km/h
12 km/h
14 km/h
15 km/h
15 km/h
15 km/h
16 km/h
16 km/h
13 km/h
9 km/h
8 km/h
8 km/h
8 km/h
8 km/h
7 km/h
8 km/h
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
92 %
85 %
83 %
63 %
70 %
39 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
일출: 07:11

일몰: 17:15
달의 위상:
상현달
월출: 13:48
월몰: 01:09

Fukoku-ri 일기 예보
2020년 11월 26일, 목요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
3°C
3°C
1°C
1°C
-
-
-
1°C
3°C
5°C
7°C
8°C
9°C
11°C
12°C
12°C
11°C
7°C
5°C
4°C
3°C
2°C
0°C
1°C
-1°C
-1°C
-3°C
-2°C
-2°C
-1°C
1°C
3°C
5°C
6°C
7°C
11°C
12°C
12°C
11°C
6°C
3°C
2°C
1°C
0°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
85 %
86 %
90 %
93 %
94 %
94 %
94 %
92 %
88 %
78 %
69 %
61 %
51 %
43 %
37 %
35 %
38 %
54 %
63 %
71 %
78 %
82 %
1026 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
12 km/h
9 km/h
6 km/h
7 km/h
8 km/h
7 km/h
6 km/h
6 km/h
9 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
12 km/h
12 km/h
10 km/h
8 km/h
7 km/h
8 km/h
8 km/h
9 km/h
8 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
4 %
14 %
20 %
52 %
50 %
94 %
91 %
98 %
100 %
100 %
100 %
92 %
34 %
38 %
66 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
88 %
일출: 07:12

일몰: 17:14
달의 위상:
상현달
월출: 14:13
월몰: 02:04

Fukoku-ri 일기 예보
2020년 11월 27일, 금요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
2°C
7°C
11°C
3°C
0°C
5°C
11°C
0°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
86 %
56 %
36 %
63 %
1026 hPa
1025 hPa
1022 hPa
1026 hPa
7 km/h
8 km/h
20 km/h
11 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
59 %
49 %
0 %
일출: 07:13

일몰: 17:14
달의 위상:
상현달
월출: 14:39
월몰: 03:00

Fukoku-ri 일기 예보
2020년 11월 28일, 토요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
-1°C
2°C
7°C
1°C
-3°C
-1°C
4°C
-2°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
78 %
44 %
21 %
46 %
1028 hPa
1029 hPa
1026 hPa
1029 hPa
6 km/h
12 km/h
17 km/h
9 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
49 %
일출: 07:14

일몰: 17:14
달의 위상:
상현달
월출: 15:07
월몰: 03:56

Fukoku-ri 일기 예보
2020년 11월 29일, 일요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
맑음
맑음
-
2°C
8°C
1°C
-3°C
-1°C
5°C
-3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
67 %
53 %
37 %
66 %
1028 hPa
1030 hPa
1028 hPa
1032 hPa
9 km/h
11 km/h
17 km/h
12 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
69 %
1 %
2 %
0 %
일출: 07:15

일몰: 17:13
달의 위상:
상현달
월출: 15:38
월몰: 04:52

Fukoku-ri 일기 예보
2020년 11월 30일, 월요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
-2°C
2°C
10°C
1°C
-5°C
-1°C
10°C
-1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
75 %
49 %
36 %
70 %
1033 hPa
1036 hPa
1033 hPa
1036 hPa
8 km/h
12 km/h
16 km/h
7 km/h
  북  
  북서  
  북  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 07:16

일몰: 17:13
달의 위상:
보름달
월출: 16:12
월몰: 05:51

Fukoku-ri, 경상남도 일기 예보와 다음 7일 동안의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? Fukoku-ri 날씨를 디스플레이하세요
Fukoku-ri 날씨
3°C
일부 흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 11 km/h
풍향: