korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

5일 예보 Fundo-ri, 전라남도

Fundo-ri 현재 일기 예보와 다음 5 일 동안의 기상 전망을 확인하세요. 다음에 대한 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다: Fundo-ri 풍속, 풍향, 기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 전라남도 Fundo-ri

Fundo-ri 오늘 날씨
2023년 10월 02일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
19°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
18°C
19°C
20°C
21°C
22°C
22°C
23°C
23°C
22°C
22°C
20°C
19°C
19°C
18°C
18°C
17°C
19°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
18°C
19°C
20°C
21°C
22°C
22°C
23°C
23°C
22°C
22°C
20°C
19°C
19°C
18°C
18°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
59 %
64 %
68 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
68 %
65 %
53 %
41 %
39 %
39 %
39 %
41 %
44 %
50 %
58 %
64 %
69 %
72 %
73 %
69 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
27 km/h
23 km/h
19 km/h
18 km/h
17 km/h
15 km/h
14 km/h
14 km/h
15 km/h
18 km/h
22 km/h
24 km/h
25 km/h
25 km/h
24 km/h
23 km/h
23 km/h
22 km/h
20 km/h
18 km/h
20 km/h
18 km/h
16 km/h
14 km/h
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
98 %
82 %
86 %
35 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
5 %
92 %
99 %
100 %
일출 / 일몰
일출: 06:28

일몰: 18:20
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 19:01
월몰: 08:25

Fundo-ri 내일 날씨
2023년 10월 03일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
17°C
17°C
17°C
17°C
18°C
18°C
18°C
18°C
19°C
20°C
20°C
21°C
22°C
22°C
22°C
21°C
21°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
18°C
18°C
18°C
18°C
19°C
20°C
20°C
21°C
22°C
22°C
22°C
21°C
21°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
17°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
66 %
66 %
66 %
67 %
67 %
66 %
65 %
63 %
65 %
65 %
65 %
64 %
64 %
62 %
62 %
66 %
65 %
71 %
74 %
80 %
88 %
89 %
88 %
87 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
13 km/h
13 km/h
13 km/h
13 km/h
13 km/h
15 km/h
17 km/h
16 km/h
18 km/h
20 km/h
18 km/h
15 km/h
14 km/h
14 km/h
13 km/h
14 km/h
13 km/h
10 km/h
10 km/h
9 km/h
9 km/h
11 km/h
10 km/h
10 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
99 %
100 %
64 %
82 %
60 %
7 %
0 %
0 %
0 %
일출 / 일몰
일출: 06:29

일몰: 18:18
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 19:40
월몰: 09:35

Fundo-ri 일기 예보
2023년 10월 04일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
16°C
18°C
20°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
16°C
18°C
20°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
88 %
90 %
91 %
90 %
91 %
92 %
93 %
91 %
89 %
88 %
71 %
57 %
50 %
53 %
56 %
59 %
73 %
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1015 hPa
10 km/h
10 km/h
9 km/h
9 km/h
8 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
11 km/h
12 km/h
14 km/h
17 km/h
18 km/h
20 km/h
21 km/h
17 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
33 %
53 %
64 %
72 %
81 %
80 %
78 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
35 %
55 %
80 %
78 %
92 %
80 %
80 %
48 %
5 %
88 %
97 %
82 %
37 %
61 %
100 %
일출 / 일몰
일출: 06:30

일몰: 18:17
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 20:24
월몰: 10:42

Fundo-ri 일기 예보
2023년 10월 05일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
19°C
17°C
19°C
17°C
19°C
17°C
19°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
61 %
46 %
48 %
63 %
1015 hPa
1018 hPa
1015 hPa
1017 hPa
30 km/h
27 km/h
28 km/h
21 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
94 %
1 %
69 %
일출 / 일몰
일출: 06:30

일몰: 18:16
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 21:15
월몰: 11:45

Fundo-ri 일기 예보
2023년 10월 06일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
16°C
16°C
19°C
18°C
16°C
16°C
19°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
65 %
63 %
49 %
57 %
1017 hPa
1019 hPa
1016 hPa
1019 hPa
24 km/h
17 km/h
27 km/h
18 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출 / 일몰
일출: 06:31

일몰: 18:14
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 22:10
월몰: 12:40

Fundo-ri, 전라남도 일기 예보와 다음 5일 동안의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? Fundo-ri 날씨를 디스플레이하세요
Fundo-ri 날씨
19°C
일부 흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 27 km/h
풍향: