korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

부산광역시, 부산시 시간별 날씨 | 일기 예보 부산광역시

부산광역시< 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 부산광역시< 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 부산시 부산광역시

부산광역시 오늘 날씨
2021년 10월 27일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
12°C
12°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
12°C
14°C
16°C
18°C
19°C
20°C
20°C
20°C
19°C
18°C
16°C
15°C
14°C
13°C
12°C
12°C
12°C
12°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
12°C
14°C
16°C
18°C
19°C
20°C
20°C
20°C
19°C
18°C
16°C
15°C
14°C
13°C
12°C
12°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
77 %
74 %
75 %
78 %
80 %
80 %
82 %
84 %
80 %
75 %
67 %
60 %
56 %
55 %
51 %
48 %
51 %
57 %
52 %
49 %
54 %
59 %
62 %
62 %
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
8 km/h
10 km/h
10 km/h
11 km/h
11 km/h
11 km/h
12 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
15 km/h
17 km/h
16 km/h
13 km/h
13 km/h
12 km/h
8 km/h
9 km/h
10 km/h
11 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96 %
81 %
30 %
0 %
0 %
0 %
1 %
0 %
2 %
2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 06:40

일몰: 17:35
달의 위상:
하현달
월출: 21:09
월몰: 11:28

부산광역시 내일 날씨
2021년 10월 28일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
9°C
9°C
9°C
10°C
12°C
14°C
16°C
18°C
19°C
19°C
19°C
18°C
17°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
16°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
7°C
7°C
7°C
10°C
12°C
14°C
16°C
18°C
19°C
19°C
19°C
18°C
17°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
16°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
63 %
65 %
67 %
68 %
69 %
71 %
72 %
73 %
70 %
60 %
52 %
49 %
45 %
42 %
44 %
52 %
56 %
60 %
63 %
67 %
69 %
73 %
75 %
74 %
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1021 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1024 hPa
14 km/h
15 km/h
15 km/h
17 km/h
16 km/h
15 km/h
15 km/h
15 km/h
18 km/h
16 km/h
13 km/h
8 km/h
9 km/h
15 km/h
17 km/h
18 km/h
19 km/h
16 km/h
15 km/h
12 km/h
14 km/h
15 km/h
16 km/h
17 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
6 %
5 %
23 %
100 %
66 %
100 %
100 %
97 %
54 %
77 %
34 %
일출: 06:41

일몰: 17:34
달의 위상:
하현달
월출: 22:07
월몰: 12:14

부산광역시 일기 예보
2021년 10월 29일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
15°C
14°C
14°C
13°C
15°C
17°C
13°C
15°C
14°C
14°C
13°C
15°C
17°C
13°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
72 %
70 %
70 %
74 %
66 %
56 %
72 %
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1026 hPa
1023 hPa
1024 hPa
16 km/h
17 km/h
14 km/h
12 km/h
14 km/h
22 km/h
11 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북동  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9 %
2 %
14 %
38 %
100 %
51 %
39 %
일출: 06:42

일몰: 17:32
달의 위상:
Third Quarter Moon
월출: 23:08
월몰: 12:56

부산광역시 일기 예보
2021년 10월 30일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
11°C
14°C
19°C
12°C
11°C
14°C
19°C
12°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
81 %
72 %
52 %
85 %
1023 hPa
1024 hPa
1022 hPa
1023 hPa
12 km/h
12 km/h
6 km/h
6 km/h
  북  
  북  
  동  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
0 %
일출: 06:43

일몰: 17:31
달의 위상:
Third Quarter Moon
월출: 00:00
월몰: 13:33

부산광역시 일기 예보
2021년 10월 31일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
10°C
14°C
19°C
15°C
10°C
14°C
19°C
15°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
90 %
78 %
54 %
71 %
1023 hPa
1024 hPa
1022 hPa
1023 hPa
10 km/h
12 km/h
9 km/h
3 km/h
  북  
  북서  
  남  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
17 %
28 %
0 %
일출: 06:44

일몰: 17:30
달의 위상:
그믐달
월출: 00:11
월몰: 14:05

부산광역시 일기 예보
2021년 11월 01일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
10°C
14°C
19°C
13°C
10°C
14°C
19°C
13°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
94 %
76 %
57 %
81 %
1022 hPa
1023 hPa
1021 hPa
1024 hPa
8 km/h
13 km/h
2 km/h
13 km/h
  북서  
  북서  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
12 %
81 %
41 %
2 %
일출: 06:45

일몰: 17:29
달의 위상:
그믐달
월출: 01:15
월몰: 14:36

부산광역시, 부산시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 부산광역시 날씨를 디스플레이하세요
부산광역시 날씨
14°C
맑음
강수량: 0.0 mm
풍속: 12 km/h
풍향: 북서