korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

부산광역시, 부산시 시간별 날씨 | 일기 예보 부산광역시

부산광역시< 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 부산광역시< 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 부산시 부산광역시

부산광역시 오늘 날씨
2020년 10월 30일, 금요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
13°C
12°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
14°C
16°C
17°C
17°C
17°C
17°C
16°C
16°C
15°C
14°C
13°C
12°C
12°C
11°C
12°C
13°C
12°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
14°C
16°C
17°C
17°C
17°C
17°C
16°C
16°C
15°C
14°C
13°C
12°C
12°C
11°C
12°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
75 %
75 %
76 %
78 %
80 %
84 %
85 %
85 %
78 %
72 %
65 %
60 %
58 %
55 %
53 %
53 %
54 %
57 %
58 %
61 %
68 %
75 %
77 %
77 %
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
12 km/h
12 km/h
12 km/h
12 km/h
11 km/h
10 km/h
11 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
21 km/h
26 km/h
27 km/h
27 km/h
27 km/h
27 km/h
26 km/h
23 km/h
17 km/h
14 km/h
15 km/h
14 km/h
14 km/h
14 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
28 %
34 %
13 %
12 %
3 %
0 %
0 %
2 %
9 %
20 %
35 %
62 %
34 %
18 %
15 %
11 %
7 %
6 %
3 %
9 %
4 %
9 %
3 %
6 %
일출: 06:43

일몰: 17:31
달의 위상:
상현달
월출: 16:07
월몰: 04:08

부산광역시 내일 날씨
2020년 10월 31일, 토요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
12°C
12°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
12°C
14°C
16°C
16°C
17°C
17°C
17°C
17°C
15°C
13°C
13°C
12°C
11°C
11°C
11°C
12°C
12°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
12°C
14°C
16°C
16°C
17°C
17°C
17°C
17°C
15°C
13°C
13°C
12°C
11°C
11°C
11°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
77 %
75 %
72 %
69 %
72 %
74 %
73 %
74 %
70 %
66 %
62 %
60 %
57 %
56 %
55 %
53 %
54 %
68 %
72 %
74 %
77 %
80 %
82 %
86 %
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1028 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1024 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
13 km/h
14 km/h
15 km/h
14 km/h
12 km/h
12 km/h
11 km/h
13 km/h
15 km/h
14 km/h
13 km/h
11 km/h
12 km/h
11 km/h
9 km/h
7 km/h
6 km/h
6 km/h
8 km/h
8 km/h
8 km/h
8 km/h
6 km/h
8 km/h
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
29 %
26 %
10 %
9 %
23 %
41 %
84 %
95 %
91 %
98 %
93 %
98 %
100 %
90 %
79 %
50 %
4 %
2 %
1 %
2 %
9 %
45 %
33 %
일출: 06:44

일몰: 17:30
달의 위상:
상현달
월출: 16:34
월몰: 05:03

부산광역시 일기 예보
2020년 11월 01일, 일요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
9°C
9°C
9°C
11°C
13°C
17°C
14°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
8°C
8°C
8°C
11°C
13°C
17°C
14°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
88 %
89 %
89 %
90 %
91 %
91 %
91 %
91 %
83 %
76 %
62 %
78 %
1024 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1021 hPa
1021 hPa
9 km/h
9 km/h
8 km/h
6 km/h
6 km/h
8 km/h
9 km/h
8 km/h
10 km/h
8 km/h
6 km/h
5 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
24 %
32 %
32 %
29 %
40 %
66 %
69 %
81 %
91 %
61 %
100 %
90 %
일출: 06:45

일몰: 17:29
달의 위상:
보름달
월출: 17:03
월몰: 05:59

부산광역시 일기 예보
2020년 11월 02일, 월요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림
흐림
14°C
13°C
14°C
12°C
14°C
13°C
14°C
12°C
2 mm
4 mm
1 mm
0 mm
85 %
89 %
73 %
75 %
1020 hPa
1021 hPa
1019 hPa
1020 hPa
10 km/h
8 km/h
8 km/h
10 km/h
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
98 %
85 %
일출: 06:46

일몰: 17:28
달의 위상:
하현달
월출: 17:35
월몰: 06:56

부산광역시 일기 예보
2020년 11월 03일, 화요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부 흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
8°C
9°C
14°C
7°C
6°C
7°C
14°C
5°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
69 %
46 %
38 %
54 %
1020 hPa
1023 hPa
1020 hPa
1023 hPa
13 km/h
14 km/h
21 km/h
9 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
18 %
일출: 06:47

일몰: 17:27
달의 위상:
하현달
월출: 18:10
월몰: 07:54

부산광역시 일기 예보
2020년 11월 04일, 수요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
5°C
6°C
10°C
6°C
3°C
2°C
10°C
4°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
67 %
52 %
29 %
42 %
1023 hPa
1026 hPa
1023 hPa
1026 hPa
10 km/h
28 km/h
18 km/h
10 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
72 %
18 %
77 %
일출: 06:48

일몰: 17:26
달의 위상:
하현달
월출: 18:52
월몰: 08:51

부산광역시, 부산시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 부산광역시 날씨를 디스플레이하세요
부산광역시 날씨
17°C
약한 구름
강수량: 0.0 mm
풍속: 27 km/h
풍향: 북동