korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 부산광역시, 부산시 | 일기 예보 부산광역시

부산광역시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 부산광역시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 부산시 부산광역시

부산광역시 오늘 날씨
2022년 10월 01일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
18°C
17°C
17°C
17°C
16°C
16°C
16°C
16°C
17°C
19°C
23°C
26°C
27°C
28°C
28°C
28°C
26°C
24°C
22°C
22°C
21°C
19°C
18°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
16°C
16°C
16°C
16°C
17°C
19°C
23°C
26°C
27°C
28°C
28°C
28°C
26°C
24°C
22°C
22°C
21°C
19°C
18°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
98 %
99 %
98 %
98 %
93 %
78 %
65 %
58 %
55 %
56 %
63 %
73 %
80 %
85 %
85 %
90 %
93 %
96 %
97 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
4 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
6 km/h
9 km/h
9 km/h
10 km/h
10 km/h
8 km/h
7 km/h
7 km/h
8 km/h
9 km/h
12 km/h
12 km/h
10 km/h
7 km/h
7 km/h
8 km/h
8 km/h
6 km/h
5 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
  서  
  SW  
  SW  
  SW  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  서  
  북서  
  북  
  북  
2 %
1 %
9 %
33 %
52 %
69 %
88 %
98 %
95 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
60 %
35 %
9 %
49 %
74 %
98 %
98 %
100 %
100 %
68 %
5 %
4 %
10 %
59 %
100 %
100 %
100 %
98 %
94 %
97 %
31 %
71 %
70 %
43 %
일출: 06:18

일몰: 18:08
달의 위상:
초승달
월출: 10:47
월몰: 20:32

부산광역시 내일 날씨
2022년 10월 02일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
18°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
19°C
19°C
21°C
23°C
24°C
25°C
25°C
24°C
24°C
25°C
24°C
23°C
23°C
22°C
22°C
23°C
22°C
22°C
18°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
19°C
19°C
21°C
23°C
24°C
25°C
25°C
24°C
24°C
25°C
24°C
23°C
23°C
22°C
22°C
23°C
22°C
22°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
95 %
93 %
91 %
91 %
91 %
91 %
92 %
94 %
90 %
85 %
77 %
70 %
68 %
73 %
73 %
68 %
69 %
76 %
81 %
85 %
87 %
85 %
85 %
84 %
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
5 km/h
3 km/h
3 km/h
4 km/h
4 km/h
5 km/h
4 km/h
5 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
8 km/h
11 km/h
11 km/h
9 km/h
10 km/h
12 km/h
10 km/h
8 km/h
10 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북  
  북동  
  북동  
  북  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  남동  
  남동  
  남  
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
4 %
12 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
65 %
88 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
73 %
73 %
95 %
일출: 06:19

일몰: 18:07
달의 위상:
초승달
월출: 11:56
월몰: 21:29

부산광역시 일기 예보
2022년 10월 03일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
일부 흐림
일부
흐림
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
24°C
25°C
26°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
24°C
25°C
26°C
23°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
0 mm
86 %
86 %
85 %
87 %
88 %
87 %
88 %
89 %
88 %
84 %
82 %
96 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1014 hPa
1014 hPa
12 km/h
14 km/h
12 km/h
10 km/h
12 km/h
11 km/h
14 km/h
17 km/h
21 km/h
22 km/h
25 km/h
21 km/h
  남  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
97 %
100 %
99 %
100 %
55 %
71 %
88 %
100 %
99 %
100 %
63 %
100 %
일출: 06:19

일몰: 18:06
달의 위상:
First Quarter Moon
월출: 12:59
월몰: 22:32

부산광역시 일기 예보
2022년 10월 04일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
24°C
25°C
25°C
20°C
24°C
25°C
25°C
20°C
1 mm
0 mm
5 mm
0 mm
91 %
85 %
79 %
71 %
1010 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1013 hPa
23 km/h
25 km/h
14 km/h
16 km/h
  SW  
  SW  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
100 %
100 %
89 %
일출: 06:20

일몰: 18:04
달의 위상:
First Quarter Moon
월출: 13:54
월몰: 23:43

부산광역시 일기 예보
2022년 10월 05일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
16°C
18°C
19°C
17°C
16°C
18°C
19°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
76 %
72 %
65 %
74 %
1015 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1019 hPa
16 km/h
26 km/h
21 km/h
11 km/h
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
97 %
79 %
99 %
일출: 06:21

일몰: 18:03
달의 위상:
상현달
월출: 14:40
월몰: 00:00

부산광역시 일기 예보
2022년 10월 06일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
16°C
16°C
19°C
15°C
16°C
16°C
19°C
15°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
81 %
79 %
63 %
58 %
1018 hPa
1020 hPa
1017 hPa
1020 hPa
11 km/h
11 km/h
4 km/h
10 km/h
  북  
  북서  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
42 %
97 %
일출: 06:22

일몰: 18:01
달의 위상:
상현달
월출: 15:19
월몰: 00:55

부산광역시, 부산시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 부산광역시 날씨를 디스플레이하세요
부산광역시 날씨
16°C
안개
강수량: 0.0 mm
풍속: 5 km/h
풍향: