korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

대전광역시 시간별 날씨 | 일기 예보 대전광역시

대전광역시< 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 대전광역시< 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 대전광역시 대전광역시

대전광역시 오늘 날씨
2021년 01월 22일, 금요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
4°C
3°C
2°C
3°C
3°C
3°C
3°C
2°C
3°C
4°C
6°C
8°C
10°C
11°C
11°C
11°C
10°C
9°C
7°C
5°C
5°C
4°C
4°C
6°C
4°C
2°C
2°C
3°C
3°C
3°C
3°C
2°C
2°C
3°C
5°C
8°C
10°C
11°C
11°C
11°C
10°C
9°C
6°C
3°C
4°C
3°C
2°C
3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
94 %
98 %
98 %
97 %
97 %
98 %
99 %
99 %
98 %
98 %
95 %
90 %
84 %
79 %
75 %
74 %
77 %
84 %
90 %
93 %
94 %
97 %
96 %
94 %
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
2 km/h
5 km/h
4 km/h
4 km/h
3 km/h
3 km/h
4 km/h
4 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
4 km/h
6 km/h
5 km/h
4 km/h
5 km/h
7 km/h
5 km/h
6 km/h
7 km/h
6 km/h
6 km/h
8 km/h
14 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  동  
  남동  
  남동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  동  
  동  
0 %
0 %
13 %
13 %
2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96 %
92 %
92 %
94 %
100 %
100 %
98 %
96 %
96 %
92 %
90 %
88 %
100 %
91 %
일출: 07:38

일몰: 17:45
달의 위상:
First Quarter Moon
월출: 11:40
월몰: 00:38

대전광역시 내일 날씨
2021년 01월 23일, 토요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
6°C
5°C
4°C
4°C
4°C
4°C
5°C
5°C
5°C
6°C
7°C
8°C
9°C
9°C
9°C
9°C
9°C
8°C
7°C
6°C
6°C
6°C
6°C
5°C
3°C
2°C
1°C
1°C
1°C
1°C
2°C
2°C
2°C
3°C
4°C
5°C
6°C
6°C
6°C
6°C
6°C
5°C
4°C
3°C
3°C
2°C
3°C
1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
95 %
95 %
95 %
94 %
94 %
93 %
92 %
91 %
92 %
89 %
85 %
84 %
80 %
78 %
74 %
74 %
74 %
77 %
79 %
81 %
82 %
81 %
81 %
80 %
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1021 hPa
15 km/h
14 km/h
14 km/h
13 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
16 km/h
16 km/h
18 km/h
19 km/h
21 km/h
18 km/h
19 km/h
21 km/h
20 km/h
20 km/h
19 km/h
19 km/h
18 km/h
18 km/h
19 km/h
18 km/h
17 km/h
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
65 %
77 %
92 %
86 %
98 %
98 %
98 %
98 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
98 %
98 %
98 %
96 %
96 %
98 %
100 %
100 %
99 %
일출: 07:37

일몰: 17:46
달의 위상:
상현달
월출: 12:11
월몰: 01:35

대전광역시 일기 예보
2021년 01월 24일, 일요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
5°C
5°C
5°C
4°C
3°C
3°C
1°C
0°C
0°C
3°C
10°C
0°C
1°C
2°C
2°C
1°C
0°C
1°C
-1°C
-3°C
-2°C
1°C
10°C
-3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
80 %
80 %
81 %
82 %
86 %
90 %
92 %
94 %
94 %
85 %
51 %
85 %
1021 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1022 hPa
1021 hPa
1022 hPa
1022 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1026 hPa
17 km/h
16 km/h
15 km/h
13 km/h
11 km/h
9 km/h
7 km/h
8 km/h
7 km/h
6 km/h
12 km/h
8 km/h
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
28 %
15 %
16 %
11 %
41 %
0 %
일출: 07:37

일몰: 17:47
달의 위상:
상현달
월출: 12:46
월몰: 02:33

대전광역시 일기 예보
2021년 01월 25일, 월요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
-3°C
0°C
12°C
1°C
-5°C
-2°C
12°C
-1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
91 %
81 %
29 %
74 %
1026 hPa
1028 hPa
1025 hPa
1026 hPa
6 km/h
7 km/h
8 km/h
7 km/h
  동  
  동  
  동  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
일출: 07:36

일몰: 17:49
달의 위상:
상현달
월출: 13:27
월몰: 03:33

대전광역시 일기 예보
2021년 01월 26일, 화요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
-1°C
3°C
10°C
3°C
-3°C
1°C
10°C
1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
82 %
68 %
45 %
71 %
1026 hPa
1027 hPa
1024 hPa
1026 hPa
5 km/h
8 km/h
11 km/h
6 km/h
  남동  
  SW  
  서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
96 %
91 %
86 %
일출: 07:35

일몰: 17:50
달의 위상:
상현달
월출: 14:15
월몰: 04:30

대전광역시 일기 예보
2021년 01월 27일, 수요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
일부 흐림
일부 흐림
-1°C
2°C
11°C
3°C
-3°C
2°C
11°C
1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
89 %
79 %
47 %
81 %
1026 hPa
1026 hPa
1023 hPa
1024 hPa
6 km/h
3 km/h
8 km/h
7 km/h
  북동  
  동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
71 %
0 %
99 %
일출: 07:35

일몰: 17:51
달의 위상:
상현달
월출: 15:10
월몰: 05:26

대전광역시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 대전광역시 날씨를 디스플레이하세요
대전광역시 날씨
3°C
흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 5 km/h
풍향: 북동