korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 대전광역시 | 일기 예보 대전광역시

대전광역시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 대전광역시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 대전광역시 대전광역시

대전광역시 오늘 날씨
2023년 03월 23일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
17°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
14°C
14°C
14°C
15°C
16°C
15°C
15°C
15°C
16°C
15°C
16°C
16°C
15°C
13°C
13°C
10°C
9°C
8°C
17°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
14°C
14°C
14°C
15°C
16°C
15°C
15°C
15°C
16°C
15°C
16°C
16°C
15°C
13°C
13°C
10°C
8°C
6°C
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0 mm
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
88 %
91 %
94 %
95 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
94 %
90 %
95 %
95 %
95 %
88 %
90 %
84 %
72 %
65 %
64 %
48 %
48 %
51 %
51 %
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1006 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1006 hPa
1005 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1010 hPa
1011 hPa
1012 hPa
1012 hPa
9 km/h
13 km/h
12 km/h
9 km/h
9 km/h
12 km/h
10 km/h
9 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
13 km/h
14 km/h
13 km/h
14 km/h
13 km/h
14 km/h
13 km/h
11 km/h
9 km/h
11 km/h
9 km/h
8 km/h
9 km/h
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
  서  
  서  
  북서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
11 %
23 %
21 %
15 %
2 %
35 %
31 %
일출: 06:30

일몰: 18:44
달의 위상:
삭월
월출: 06:22
월몰: 19:32

대전광역시 내일 날씨
2023년 03월 24일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
7°C
6°C
6°C
5°C
3°C
3°C
3°C
3°C
5°C
6°C
8°C
10°C
12°C
14°C
15°C
15°C
15°C
16°C
15°C
12°C
11°C
10°C
9°C
9°C
5°C
4°C
4°C
3°C
1°C
1°C
1°C
1°C
4°C
5°C
7°C
10°C
12°C
14°C
15°C
15°C
15°C
16°C
15°C
12°C
11°C
10°C
6°C
6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
49 %
49 %
48 %
49 %
54 %
53 %
50 %
51 %
39 %
35 %
31 %
29 %
31 %
37 %
49 %
50 %
50 %
48 %
50 %
57 %
53 %
56 %
61 %
61 %
1013 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
10 km/h
10 km/h
9 km/h
9 km/h
7 km/h
8 km/h
8 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
6 km/h
7 km/h
7 km/h
9 km/h
12 km/h
12 km/h
12 km/h
12 km/h
11 km/h
15 km/h
17 km/h
18 km/h
19 km/h
18 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출: 06:28

일몰: 18:44
달의 위상:
초승달
월출: 06:51
월몰: 20:40

대전광역시 일기 예보
2023년 03월 25일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
8°C
8°C
8°C
7°C
7°C
7°C
7°C
7°C
8°C
10°C
16°C
9°C
5°C
5°C
5°C
4°C
5°C
4°C
5°C
5°C
5°C
10°C
16°C
8°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
63 %
65 %
67 %
68 %
69 %
70 %
70 %
71 %
65 %
57 %
39 %
58 %
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1017 hPa
1018 hPa
18 km/h
17 km/h
15 km/h
14 km/h
13 km/h
14 km/h
13 km/h
13 km/h
17 km/h
17 km/h
11 km/h
7 km/h
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
98 %
59 %
일출: 06:27

일몰: 18:45
달의 위상:
초승달
월출: 07:22
월몰: 21:48

대전광역시 일기 예보
2023년 03월 26일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
4°C
9°C
16°C
6°C
3°C
9°C
16°C
5°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
85 %
62 %
41 %
67 %
1018 hPa
1018 hPa
1015 hPa
1018 hPa
6 km/h
3 km/h
12 km/h
6 km/h
  동  
  SW  
  서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
18 %
99 %
50 %
94 %
일출: 06:25

일몰: 18:46
달의 위상:
초승달
월출: 07:56
월몰: 22:53

대전광역시 일기 예보
2023년 03월 27일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
1°C
7°C
14°C
5°C
-1°C
6°C
14°C
3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
74 %
44 %
13 %
42 %
1020 hPa
1022 hPa
1021 hPa
1024 hPa
7 km/h
6 km/h
19 km/h
8 km/h
  SW  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9 %
0 %
일출: 06:24

일몰: 18:47
달의 위상:
초승달
월출: 08:35
월몰: 23:56

대전광역시 일기 예보
2023년 03월 28일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
3°C
9°C
17°C
9°C
2°C
9°C
17°C
8°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
48 %
30 %
19 %
49 %
1025 hPa
1027 hPa
1024 hPa
1026 hPa
5 km/h
3 km/h
8 km/h
6 km/h
  남동  
  동  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
22 %
0 %
일출: 06:23

일몰: 18:48
달의 위상:
초승달
월출: 09:20
월몰: 00:00

대전광역시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 대전광역시 날씨를 디스플레이하세요
대전광역시 날씨
17°C
흐림, 약한 비
강수량: 0.2 mm
풍속: 9 km/h
풍향: