korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

대전광역시 시간별 날씨 | 일기 예보 대전광역시

대전광역시< 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 대전광역시< 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 대전광역시 대전광역시

대전광역시 오늘 날씨
2021년 04월 12일, 월요일

 
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
비
비
비
비
비
비
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
12°C
14°C
15°C
17°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
14°C
14°C
14°C
15°C
15°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
12°C
14°C
15°C
17°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
14°C
14°C
14°C
15°C
15°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
2 mm
3 mm
1 mm
2 mm
1 mm
52 %
52 %
50 %
45 %
42 %
41 %
43 %
40 %
41 %
46 %
57 %
66 %
76 %
86 %
88 %
85 %
88 %
90 %
91 %
90 %
89 %
90 %
1027 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1024 hPa
1025 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1023 hPa
1022 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1013 hPa
1012 hPa
7 km/h
8 km/h
8 km/h
9 km/h
9 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
13 km/h
15 km/h
16 km/h
15 km/h
14 km/h
14 km/h
13 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
12 km/h
15 km/h
14 km/h
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남  
  남동  
  남동  
  남동  
  남  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
98 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
일출: 06:00

일몰: 19:01
달의 위상:
삭월
월출: 05:17
월몰: 18:09

대전광역시 내일 날씨
2021년 04월 13일, 화요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림, 약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
15°C
15°C
14°C
13°C
12°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
12°C
13°C
16°C
17°C
17°C
16°C
15°C
13°C
11°C
9°C
7°C
6°C
5°C
5°C
15°C
15°C
14°C
13°C
12°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
12°C
13°C
16°C
17°C
17°C
16°C
15°C
13°C
11°C
7°C
4°C
3°C
2°C
3°C
1 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
91 %
95 %
97 %
97 %
96 %
97 %
97 %
96 %
95 %
92 %
85 %
74 %
61 %
53 %
45 %
38 %
35 %
41 %
45 %
54 %
63 %
69 %
71 %
71 %
1011 hPa
1011 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1012 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
18 km/h
19 km/h
21 km/h
20 km/h
18 km/h
18 km/h
21 km/h
18 km/h
17 km/h
15 km/h
17 km/h
18 km/h
22 km/h
23 km/h
24 km/h
24 km/h
24 km/h
23 km/h
20 km/h
16 km/h
14 km/h
12 km/h
12 km/h
10 km/h
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
66 %
23 %
13 %
7 %
0 %
0 %
45 %
90 %
95 %
94 %
67 %
24 %
일출: 05:59

일몰: 19:02
달의 위상:
삭월
월출: 05:43
월몰: 19:06

대전광역시 일기 예보
2021년 04월 14일, 수요일

 
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
4°C
4°C
3°C
3°C
3°C
2°C
2°C
4°C
7°C
9°C
10°C
12°C
13°C
14°C
15°C
15°C
5°C
2°C
2°C
1°C
1°C
1°C
0°C
0°C
2°C
5°C
7°C
10°C
12°C
13°C
14°C
15°C
15°C
3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
73 %
74 %
76 %
78 %
80 %
83 %
85 %
75 %
62 %
42 %
34 %
28 %
26 %
23 %
21 %
20 %
58 %
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1021 hPa
9 km/h
9 km/h
9 km/h
8 km/h
7 km/h
7 km/h
7 km/h
8 km/h
11 km/h
15 km/h
15 km/h
13 km/h
13 km/h
15 km/h
16 km/h
18 km/h
7 km/h
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 05:58

일몰: 19:03
달의 위상:
초승달
월출: 06:09
월몰: 20:04

대전광역시 일기 예보
2021년 04월 15일, 목요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
1°C
10°C
17°C
10°C
-1°C
10°C
17°C
10°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
66 %
42 %
25 %
48 %
1021 hPa
1021 hPa
1017 hPa
1018 hPa
7 km/h
5 km/h
1 km/h
12 km/h
  남  
  동  
  남동  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
67 %
0 %
일출: 05:56

일몰: 19:04
달의 위상:
초승달
월출: 06:39
월몰: 21:02

대전광역시 일기 예보
2021년 04월 16일, 금요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
일부 흐림
일부 흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
7°C
15°C
19°C
11°C
5°C
15°C
19°C
11°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
71 %
54 %
52 %
85 %
1017 hPa
1018 hPa
1016 hPa
1016 hPa
9 km/h
18 km/h
14 km/h
9 km/h
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
7 %
91 %
100 %
83 %
일출: 05:55

일몰: 19:05
달의 위상:
초승달
월출: 07:13
월몰: 21:59

대전광역시 일기 예보
2021년 04월 17일, 토요일

 
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부 흐림
약한 구름
약한 구름
약한 구름
약한 구름
맑음
맑음
9°C
13°C
16°C
8°C
8°C
13°C
16°C
6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
95 %
73 %
18 %
44 %
1015 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1018 hPa
9 km/h
21 km/h
26 km/h
14 km/h
  남  
  서  
  북서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
5 %
66 %
0 %
0 %
일출: 05:54

일몰: 19:05
달의 위상:
초승달
월출: 07:51
월몰: 22:56

대전광역시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 대전광역시 날씨를 디스플레이하세요
대전광역시 날씨
11°C
흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 9 km/h
풍향: