korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 구미, 경상북도 | 일기 예보 구미

구미 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 구미 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 경상북도 구미

구미 오늘 날씨
2022년 10월 01일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
16°C
15°C
16°C
16°C
17°C
17°C
17°C
16°C
18°C
21°C
23°C
25°C
26°C
27°C
27°C
27°C
27°C
26°C
24°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
16°C
15°C
16°C
16°C
17°C
17°C
17°C
16°C
18°C
21°C
23°C
25°C
26°C
27°C
27°C
27°C
27°C
26°C
24°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
93 %
93 %
90 %
86 %
82 %
79 %
77 %
82 %
77 %
66 %
56 %
49 %
43 %
37 %
32 %
30 %
30 %
43 %
40 %
61 %
62 %
72 %
75 %
78 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
4 km/h
5 km/h
4 km/h
3 km/h
1 km/h
1 km/h
2 km/h
3 km/h
2 km/h
1 km/h
1 km/h
3 km/h
3 km/h
4 km/h
3 km/h
2 km/h
1 km/h
1 km/h
2 km/h
5 km/h
6 km/h
6 km/h
5 km/h
5 km/h
  남  
  남  
  남  
  남  
  남동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  남  
  SW  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9 %
14 %
16 %
5 %
3 %
18 %
12 %
42 %
20 %
65 %
55 %
100 %
100 %
95 %
95 %
97 %
60 %
92 %
14 %
5 %
96 %
81 %
일출: 06:19

일몰: 18:09
달의 위상:
초승달
월출: 10:50
월몰: 20:31

구미 내일 날씨
2022년 10월 02일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
17°C
18°C
19°C
19°C
19°C
18°C
19°C
17°C
19°C
21°C
21°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
19°C
19°C
19°C
17°C
18°C
19°C
19°C
19°C
18°C
19°C
17°C
19°C
21°C
21°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
19°C
19°C
19°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
71 %
64 %
60 %
57 %
54 %
64 %
55 %
66 %
66 %
63 %
67 %
63 %
65 %
69 %
66 %
68 %
69 %
77 %
76 %
84 %
85 %
85 %
84 %
83 %
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
4 km/h
3 km/h
2 km/h
3 km/h
3 km/h
4 km/h
1 km/h
2 km/h
3 km/h
1 km/h
3 km/h
1 km/h
0 km/h
2 km/h
2 km/h
1 km/h
1 km/h
1 km/h
2 km/h
4 km/h
4 km/h
5 km/h
5 km/h
6 km/h
  남동  
  남동  
  남  
  동  
  동  
  남동  
  동  
  남동  
  남동  
  SW  
  서  
  SW  
  북  
  북  
  북  
  남동  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  남동  
  남  
  남동  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
98 %
100 %
99 %
98 %
83 %
99 %
96 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출: 06:20

일몰: 18:08
달의 위상:
초승달
월출: 11:59
월몰: 21:27

구미 일기 예보
2022년 10월 03일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
19°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
21°C
22°C
25°C
21°C
19°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
21°C
22°C
25°C
21°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
87 %
92 %
94 %
94 %
95 %
96 %
96 %
95 %
89 %
85 %
71 %
90 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1013 hPa
1013 hPa
6 km/h
9 km/h
12 km/h
13 km/h
13 km/h
13 km/h
13 km/h
17 km/h
17 km/h
19 km/h
18 km/h
18 km/h
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
99 %
99 %
87 %
87 %
98 %
99 %
100 %
79 %
95 %
100 %
일출: 06:20

일몰: 18:06
달의 위상:
First Quarter Moon
월출: 13:02
월몰: 22:31

구미 일기 예보
2022년 10월 04일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
21°C
22°C
21°C
16°C
21°C
22°C
21°C
16°C
0 mm
1 mm
4 mm
0 mm
95 %
92 %
82 %
77 %
1010 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1014 hPa
21 km/h
19 km/h
12 km/h
13 km/h
  SW  
  SW  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
95 %
80 %
일출: 06:21

일몰: 18:05
달의 위상:
First Quarter Moon
월출: 13:57
월몰: 23:42

구미 일기 예보
2022년 10월 05일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
12°C
15°C
17°C
13°C
12°C
15°C
17°C
13°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
69 %
75 %
63 %
84 %
1016 hPa
1019 hPa
1017 hPa
1020 hPa
10 km/h
20 km/h
10 km/h
4 km/h
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
91 %
100 %
100 %
일출: 06:22

일몰: 18:03
달의 위상:
상현달
월출: 14:42
월몰: 00:00

구미 일기 예보
2022년 10월 06일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
13°C
12°C
17°C
10°C
13°C
12°C
17°C
10°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
86 %
63 %
31 %
64 %
1020 hPa
1021 hPa
1018 hPa
1021 hPa
8 km/h
8 km/h
10 km/h
5 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
94 %
66 %
88 %
일출: 06:23

일몰: 18:02
달의 위상:
상현달
월출: 15:21
월몰: 00:54

구미, 경상북도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 구미 날씨를 디스플레이하세요
구미 날씨
17°C
약한 구름
강수량: 0.0 mm
풍속: 1 km/h
풍향: 북동