korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 Seogwipo, 제주특별자치도 | 일기 예보 Seogwipo

Seogwipo 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: Seogwipo 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 제주특별자치도 Seogwipo

Seogwipo 오늘 날씨
2023년 03월 23일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
약한 구름
약한
구름
일부 흐림, 약한 비
일부
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
16°C
16°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
16°C
17°C
19°C
21°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
15°C
14°C
14°C
14°C
13°C
16°C
16°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
16°C
17°C
19°C
21°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
15°C
14°C
14°C
14°C
13°C
1 mm
0 mm
0 mm
1 mm
0 mm
0 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
100 %
99 %
99 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
96 %
97 %
94 %
86 %
79 %
80 %
86 %
89 %
87 %
87 %
85 %
83 %
66 %
56 %
59 %
62 %
1006 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1004 hPa
1003 hPa
1003 hPa
1003 hPa
1004 hPa
1004 hPa
1004 hPa
1004 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1011 hPa
6 km/h
8 km/h
11 km/h
14 km/h
11 km/h
15 km/h
17 km/h
19 km/h
21 km/h
17 km/h
19 km/h
19 km/h
21 km/h
21 km/h
19 km/h
21 km/h
22 km/h
22 km/h
22 km/h
24 km/h
24 km/h
22 km/h
20 km/h
18 km/h
  북서  
  북서  
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
  북서  
  북서  
  서  
  SW  
  SW  
  남  
  남  
  동  
  북동  
  북  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
92 %
14 %
19 %
36 %
0 %
0 %
3 %
2 %
13 %
12 %
8 %
6 %
3 %
8 %
9 %
14 %
21 %
21 %
21 %
3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
99 %
34 %
37 %
99 %
98 %
99 %
99 %
100 %
98 %
99 %
100 %
95 %
80 %
99 %
100 %
100 %
일출: 06:34

일몰: 18:46
달의 위상:
삭월
월출: 06:28
월몰: 19:32

Seogwipo 내일 날씨
2023년 03월 24일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
안개
안개
안개
안개
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
13°C
13°C
12°C
12°C
12°C
12°C
13°C
13°C
15°C
15°C
16°C
16°C
16°C
17°C
17°C
15°C
15°C
14°C
13°C
13°C
13°C
13°C
13°C
12°C
13°C
13°C
12°C
12°C
12°C
12°C
13°C
13°C
15°C
15°C
16°C
16°C
16°C
17°C
17°C
15°C
15°C
14°C
13°C
13°C
13°C
13°C
13°C
12°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
61 %
63 %
67 %
67 %
66 %
74 %
76 %
86 %
87 %
89 %
89 %
84 %
83 %
80 %
82 %
82 %
86 %
87 %
90 %
91 %
91 %
91 %
91 %
93 %
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1012 hPa
1012 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
17 km/h
17 km/h
15 km/h
14 km/h
13 km/h
12 km/h
11 km/h
12 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
11 km/h
16 km/h
21 km/h
25 km/h
28 km/h
31 km/h
32 km/h
32 km/h
32 km/h
32 km/h
32 km/h
32 km/h
32 km/h
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
  서  
  남  
  남  
  남  
  남동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7 %
19 %
45 %
48 %
41 %
40 %
35 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출: 06:32

일몰: 18:47
달의 위상:
초승달
월출: 06:58
월몰: 20:38

Seogwipo 일기 예보
2023년 03월 25일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
안개
안개
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림
흐림
12°C
12°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
11°C
9°C
12°C
12°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
11°C
7°C
0 mm
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
6 mm
0 mm
94 %
94 %
95 %
99 %
100 %
99 %
99 %
93 %
92 %
89 %
76 %
82 %
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1017 hPa
1018 hPa
31 km/h
31 km/h
32 km/h
33 km/h
36 km/h
36 km/h
36 km/h
34 km/h
35 km/h
33 km/h
13 km/h
15 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
41 %
41 %
22 %
24 %
44 %
53 %
23 %
63 %
10 %
1 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출: 06:31

일몰: 18:48
달의 위상:
초승달
월출: 07:31
월몰: 21:44

Seogwipo 일기 예보
2023년 03월 26일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
9°C
12°C
15°C
8°C
8°C
12°C
15°C
6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
86 %
76 %
52 %
56 %
1017 hPa
1018 hPa
1016 hPa
1018 hPa
9 km/h
4 km/h
4 km/h
10 km/h
  북  
  남  
  북동  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
53 %
0 %
0 %
일출: 06:30

일몰: 18:49
달의 위상:
초승달
월출: 08:07
월몰: 22:48

Seogwipo 일기 예보
2023년 03월 27일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
흐림
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
7°C
11°C
15°C
8°C
4°C
11°C
15°C
6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
37 %
37 %
23 %
36 %
1019 hPa
1021 hPa
1021 hPa
1024 hPa
15 km/h
13 km/h
3 km/h
10 km/h
  북  
  북  
  서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
96 %
5 %
0 %
85 %
일출: 06:28

일몰: 18:49
달의 위상:
초승달
월출: 08:48
월몰: 23:49

Seogwipo 일기 예보
2023년 03월 28일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
8°C
12°C
14°C
10°C
7°C
12°C
14°C
10°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
35 %
45 %
57 %
79 %
1024 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1026 hPa
8 km/h
11 km/h
13 km/h
4 km/h
  북  
  북동  
  동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
10 %
51 %
95 %
일출: 06:27

일몰: 18:50
달의 위상:
초승달
월출: 09:34
월몰: 00:00

Seogwipo, 제주특별자치도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? Seogwipo 날씨를 디스플레이하세요
Seogwipo 날씨
16°C
흐림, 약한 비
강수량: 0.2 mm
풍속: 8 km/h
풍향: 북서