korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 천안시, 충청남도 | 일기 예보 천안시

천안시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 천안시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 충청남도 천안시

천안시 오늘 날씨
2022년 06월 29일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
비
비
비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
25°C
24°C
25°C
25°C
26°C
26°C
27°C
26°C
25°C
26°C
26°C
26°C
26°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
24°C
25°C
25°C
26°C
26°C
27°C
26°C
25°C
26°C
26°C
26°C
26°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
0 mm
6 mm
0 mm
0 mm
1 mm
1 mm
0 mm
1 mm
2 mm
4 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0 mm
89 %
93 %
92 %
91 %
89 %
87 %
86 %
87 %
93 %
94 %
92 %
93 %
92 %
93 %
94 %
95 %
96 %
96 %
95 %
1003 hPa
1003 hPa
1004 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1005 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1008 hPa
24 km/h
20 km/h
22 km/h
19 km/h
17 km/h
21 km/h
21 km/h
18 km/h
16 km/h
19 km/h
20 km/h
18 km/h
19 km/h
17 km/h
14 km/h
13 km/h
13 km/h
15 km/h
16 km/h
  남  
  SW  
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  남  
  남  
  남  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출: 05:15

일몰: 19:54
달의 위상:
삭월
월출: 03:53
월몰: 19:21

천안시 내일 날씨
2022년 06월 30일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
비
비
비
비
비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
비
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
25°C
25°C
25°C
25°C
24°C
24°C
24°C
24°C
24°C
24°C
25°C
26°C
27°C
27°C
27°C
28°C
28°C
27°C
27°C
26°C
26°C
25°C
25°C
24°C
25°C
25°C
25°C
25°C
24°C
24°C
24°C
24°C
24°C
24°C
25°C
26°C
27°C
27°C
27°C
28°C
28°C
27°C
27°C
26°C
26°C
25°C
25°C
24°C
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
2 mm
1 mm
0 mm
0 mm
6 mm
2 mm
1 mm
7 mm
2 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
95 %
95 %
95 %
96 %
94 %
88 %
84 %
82 %
84 %
78 %
80 %
84 %
85 %
86 %
88 %
87 %
86 %
90 %
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1012 hPa
1012 hPa
1013 hPa
15 km/h
14 km/h
14 km/h
16 km/h
14 km/h
15 km/h
15 km/h
15 km/h
13 km/h
13 km/h
11 km/h
17 km/h
16 km/h
22 km/h
15 km/h
18 km/h
18 km/h
16 km/h
14 km/h
12 km/h
11 km/h
10 km/h
9 km/h
8 km/h
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
99 %
97 %
85 %
90 %
90 %
88 %
93 %
93 %
99 %
99 %
100 %
99 %
일출: 05:15

일몰: 19:54
달의 위상:
삭월
월출: 04:45
월몰: 20:07

천안시 일기 예보
2022년 07월 01일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
일부 흐림, 약한 비
일부
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
24°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
24°C
25°C
27°C
28°C
29°C
30°C
31°C
31°C
30°C
29°C
29°C
29°C
27°C
26°C
24°C
24°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
24°C
25°C
27°C
28°C
29°C
30°C
31°C
31°C
30°C
29°C
29°C
29°C
27°C
26°C
24°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
93 %
95 %
96 %
97 %
97 %
97 %
96 %
91 %
86 %
77 %
72 %
68 %
64 %
61 %
61 %
66 %
69 %
72 %
75 %
84 %
92 %
95 %
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1014 hPa
8 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
8 km/h
8 km/h
9 km/h
10 km/h
12 km/h
15 km/h
14 km/h
12 km/h
12 km/h
12 km/h
12 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
8 km/h
5 km/h
4 km/h
4 km/h
  남  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  서  
  서  
  서  
  서  
  SW  
  남  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
99 %
99 %
100 %
100 %
68 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
92 %
52 %
11 %
76 %
일출: 05:15

일몰: 19:54
달의 위상:
초승달
월출: 05:41
월몰: 20:47

천안시 일기 예보
2022년 07월 02일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
23°C
28°C
33°C
24°C
23°C
28°C
33°C
24°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
99 %
78 %
50 %
93 %
1014 hPa
1014 hPa
1011 hPa
1011 hPa
5 km/h
6 km/h
3 km/h
13 km/h
  북동  
  남동  
  남  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
45 %
68 %
10 %
일출: 05:16

일몰: 19:54
달의 위상:
초승달
월출: 06:40
월몰: 21:22

천안시 일기 예보
2022년 07월 03일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
22°C
27°C
29°C
24°C
22°C
27°C
29°C
24°C
0 mm
0 mm
2 mm
8 mm
98 %
79 %
71 %
96 %
1011 hPa
1011 hPa
1009 hPa
1009 hPa
2 km/h
4 km/h
9 km/h
3 km/h
  북서  
  북동  
  SW  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
49 %
16 %
일출: 05:16

일몰: 19:54
달의 위상:
초승달
월출: 07:41
월몰: 21:52

천안시 일기 예보
2022년 07월 04일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
23°C
27°C
28°C
26°C
23°C
27°C
28°C
26°C
0 mm
0 mm
2 mm
0 mm
98 %
84 %
81 %
83 %
1008 hPa
1007 hPa
1005 hPa
1004 hPa
5 km/h
9 km/h
9 km/h
15 km/h
  동  
  동  
  남동  
  동  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
96 %
99 %
11 %
일출: 05:17

일몰: 19:54
달의 위상:
초승달
월출: 08:41
월몰: 22:19

천안시, 충청남도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 천안시 날씨를 디스플레이하세요
천안시 날씨
25°C

강수량: 1.8 mm
풍속: 16 km/h
풍향: SW