korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

인천광역시, 인천 시간별 날씨 | 일기 예보 인천광역시

인천광역시< 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 인천광역시< 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 인천 인천광역시

인천광역시 오늘 날씨
2021년 09월 18일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
22°C
23°C
25°C
25°C
26°C
26°C
25°C
25°C
25°C
24°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
22°C
23°C
25°C
25°C
26°C
26°C
25°C
25°C
25°C
24°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
78 %
70 %
65 %
63 %
61 %
63 %
68 %
71 %
73 %
77 %
82 %
84 %
87 %
93 %
95 %
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
6 km/h
6 km/h
5 km/h
3 km/h
3 km/h
7 km/h
12 km/h
14 km/h
12 km/h
9 km/h
8 km/h
9 km/h
8 km/h
7 km/h
6 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
31 %
84 %
24 %
23 %
15 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 06:17

일몰: 18:36
달의 위상:
상현달
월출: 16:32
월몰: 01:53

인천광역시 내일 날씨
2021년 09월 19일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
19°C
18°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
20°C
22°C
24°C
25°C
25°C
25°C
26°C
26°C
26°C
26°C
25°C
23°C
21°C
21°C
20°C
20°C
19°C
18°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
20°C
22°C
24°C
25°C
25°C
25°C
26°C
26°C
26°C
26°C
25°C
23°C
21°C
21°C
20°C
20°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
96 %
97 %
97 %
97 %
96 %
95 %
92 %
87 %
82 %
77 %
72 %
68 %
67 %
65 %
63 %
62 %
62 %
65 %
79 %
84 %
90 %
92 %
92 %
92 %
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
6 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
7 km/h
6 km/h
7 km/h
10 km/h
11 km/h
11 km/h
10 km/h
10 km/h
7 km/h
5 km/h
4 km/h
2 km/h
3 km/h
4 km/h
2 km/h
4 km/h
6 km/h
6 km/h
6 km/h
6 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남  
  SW  
  서  
  북서  
  북서  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
0 %
6 %
2 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
43 %
16 %
11 %
13 %
30 %
25 %
70 %
88 %
6 %
81 %
100 %
83 %
57 %
44 %
5 %
16 %
26 %
7 %
2 %
1 %
6 %
11 %
0 %
일출: 06:18

일몰: 18:35
달의 위상:
상현달
월출: 17:05
월몰: 03:01

인천광역시 일기 예보
2021년 09월 20일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
20°C
20°C
19°C
19°C
18°C
18°C
18°C
19°C
20°C
21°C
23°C
24°C
25°C
26°C
27°C
27°C
27°C
26°C
25°C
24°C
24°C
23°C
20°C
20°C
19°C
19°C
18°C
18°C
18°C
19°C
20°C
21°C
23°C
24°C
25°C
26°C
27°C
27°C
27°C
26°C
25°C
24°C
24°C
23°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
88 %
80 %
79 %
81 %
83 %
84 %
84 %
84 %
81 %
74 %
67 %
63 %
60 %
56 %
53 %
54 %
53 %
56 %
58 %
58 %
60 %
63 %
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1013 hPa
1012 hPa
1011 hPa
1010 hPa
1009 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
8 km/h
11 km/h
12 km/h
14 km/h
13 km/h
14 km/h
17 km/h
17 km/h
17 km/h
18 km/h
19 km/h
20 km/h
21 km/h
21 km/h
22 km/h
23 km/h
23 km/h
22 km/h
21 km/h
25 km/h
29 km/h
26 km/h
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
5 %
3 %
1 %
0 %
5 %
63 %
73 %
56 %
64 %
61 %
38 %
32 %
64 %
2 %
2 %
8 %
15 %
1 %
23 %
13 %
14 %
5 %
일출: 06:19

일몰: 18:33
달의 위상:
상현달
월출: 17:34
월몰: 04:07

인천광역시 일기 예보
2021년 09월 21일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
21°C
24°C
25°C
22°C
21°C
24°C
25°C
22°C
8 mm
13 mm
0 mm
0 mm
90 %
82 %
75 %
88 %
1004 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1007 hPa
27 km/h
12 km/h
18 km/h
14 km/h
  남  
  서  
  SW  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
38 %
20 %
13 %
일출: 06:20

일몰: 18:32
달의 위상:
상현달
월출: 18:00
월몰: 05:11

인천광역시 일기 예보
2021년 09월 22일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
약한 구름
약한
구름
일부 흐림, 약한 비
일부
흐림,
약한 비
20°C
20°C
25°C
22°C
20°C
20°C
25°C
22°C
25 mm
24 mm
0 mm
4 mm
96 %
90 %
81 %
95 %
1006 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1010 hPa
26 km/h
22 km/h
20 km/h
11 km/h
  남  
  남  
  SW  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
98 %
30 %
8 %
73 %
일출: 06:20

일몰: 18:30
달의 위상:
보름달
월출: 18:25
월몰: 06:13

인천광역시 일기 예보
2021년 09월 23일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림, 강한 비
일부
흐림,
강한 비
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
20°C
21°C
23°C
19°C
20°C
21°C
23°C
19°C
5 mm
0 mm
0 mm
0 mm
95 %
77 %
68 %
78 %
1011 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1016 hPa
6 km/h
15 km/h
21 km/h
12 km/h
  남  
  북서  
  서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
10 %
26 %
45 %
100 %
일출: 06:21

일몰: 18:29
달의 위상:
하현달
월출: 18:50
월몰: 07:13

인천광역시, 인천 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 인천광역시 날씨를 디스플레이하세요
인천광역시 날씨
26°C
일부 흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 7 km/h
풍향: