korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 고양시, 경기도 | 일기 예보 고양시

고양시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 고양시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 경기도 고양시

고양시 오늘 날씨
2023년 06월 06일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
안개
안개
안개
안개
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
16°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
17°C
19°C
20°C
21°C
22°C
23°C
23°C
23°C
23°C
22°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
17°C
16°C
16°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
17°C
19°C
20°C
21°C
22°C
23°C
23°C
23°C
23°C
22°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
17°C
16°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
94 %
94 %
95 %
96 %
97 %
98 %
98 %
93 %
79 %
71 %
64 %
60 %
56 %
54 %
54 %
56 %
59 %
67 %
75 %
79 %
87 %
91 %
94 %
95 %
1010 hPa
1010 hPa
1010 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1006 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1004 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1005 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1007 hPa
8 km/h
9 km/h
10 km/h
8 km/h
7 km/h
8 km/h
7 km/h
8 km/h
9 km/h
10 km/h
12 km/h
12 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
16 km/h
17 km/h
16 km/h
14 km/h
12 km/h
9 km/h
8 km/h
8 km/h
9 km/h
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
36 %
59 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 %
36 %
66 %
44 %
47 %
25 %
21 %
32 %
27 %
7 %
0 %
1 %
0 %
5 %
24 %
33 %
31 %
92 %
49 %
32 %
일출 / 일몰
일출: 05:09

일몰: 19:52
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 21:30
월몰: 05:38

고양시 내일 날씨
2023년 06월 07일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
16°C
16°C
16°C
16°C
17°C
17°C
17°C
18°C
18°C
20°C
21°C
22°C
23°C
24°C
26°C
25°C
24°C
23°C
22°C
21°C
20°C
19°C
19°C
18°C
16°C
16°C
16°C
16°C
17°C
17°C
17°C
18°C
18°C
20°C
21°C
22°C
23°C
24°C
26°C
25°C
24°C
23°C
22°C
21°C
20°C
19°C
19°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
96 %
96 %
97 %
97 %
97 %
96 %
94 %
89 %
86 %
79 %
73 %
71 %
67 %
63 %
59 %
62 %
71 %
72 %
76 %
82 %
86 %
91 %
94 %
95 %
1007 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1009 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
9 km/h
9 km/h
8 km/h
9 km/h
11 km/h
13 km/h
14 km/h
14 km/h
13 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
15 km/h
16 km/h
18 km/h
21 km/h
21 km/h
18 km/h
16 km/h
14 km/h
11 km/h
11 km/h
10 km/h
10 km/h
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  남  
  남  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
33 %
33 %
88 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
98 %
89 %
100 %
99 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출 / 일몰
일출: 05:09

일몰: 19:53
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 22:20
월몰: 06:49

고양시 일기 예보
2023년 06월 08일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
19°C
20°C
22°C
23°C
25°C
26°C
26°C
26°C
26°C
18°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C
19°C
20°C
22°C
23°C
25°C
26°C
26°C
26°C
26°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
95 %
96 %
97 %
97 %
97 %
96 %
95 %
88 %
78 %
71 %
66 %
61 %
59 %
56 %
56 %
56 %
93 %
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1005 hPa
1004 hPa
1004 hPa
1004 hPa
1003 hPa
1003 hPa
1002 hPa
10 km/h
12 km/h
12 km/h
12 km/h
11 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
15 km/h
16 km/h
19 km/h
21 km/h
20 km/h
21 km/h
21 km/h
21 km/h
5 km/h
  남  
  남  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남  
  남  
  남  
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
98 %
73 %
100 %
72 %
3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7 %
6 %
2 %
1 %
0 %
0 %
0 %
93 %
일출 / 일몰
일출: 05:09

일몰: 19:53
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 23:02
월몰: 08:04

고양시 일기 예보
2023년 06월 09일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
비
흐림
흐림
맑음
맑음
18°C
18°C
22°C
17°C
18°C
18°C
22°C
17°C
0 mm
7 mm
0 mm
0 mm
94 %
86 %
62 %
80 %
1001 hPa
1000 hPa
999 hPa
1002 hPa
8 km/h
13 km/h
18 km/h
10 km/h
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
7 %
0 %
일출 / 일몰
일출: 05:09

일몰: 19:54
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 23:36
월몰: 09:20

고양시 일기 예보
2023년 06월 10일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
15°C
21°C
24°C
18°C
15°C
21°C
24°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
94 %
67 %
63 %
89 %
1002 hPa
1002 hPa
1002 hPa
1005 hPa
8 km/h
15 km/h
17 km/h
12 km/h
  남동  
  남  
  SW  
  남  
0 %
0 %
0 %
0 %
2 %
0 %
100 %
71 %
일출 / 일몰
일출: 05:09

일몰: 19:54
Waning Gibbous
달의 위상:
하현달
월출: 00:00
월몰: 10:33

고양시 일기 예보
2023년 06월 11일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
16°C
22°C
24°C
17°C
16°C
22°C
24°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
91 %
67 %
54 %
94 %
1005 hPa
1006 hPa
1005 hPa
1006 hPa
12 km/h
10 km/h
13 km/h
7 km/h
  남  
  남  
  SW  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
36 %
3 %
0 %
0 %
일출 / 일몰
일출: 05:09

일몰: 19:55
Third Quarter Moon
달의 위상:
Third Quarter Moon
월출: 00:04
월몰: 11:44

고양시, 경기도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 고양시 날씨를 디스플레이하세요
고양시 날씨
16°C
일부 흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 10 km/h
풍향: