korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 진주시, 경상남도 | 일기 예보 진주시

진주시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 진주시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 경상남도 진주시

진주시 오늘 날씨
2023년 02월 01일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
약한 구름
약한
구름
안개
안개
안개
안개
안개
안개
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
0°C
0°C
0°C
1°C
1°C
1°C
0°C
1°C
0°C
2°C
4°C
8°C
9°C
11°C
11°C
10°C
8°C
6°C
3°C
1°C
0°C
-1°C
-2°C
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
-2°C
-2°C
-4°C
-2°C
-3°C
0°C
2°C
6°C
7°C
11°C
11°C
10°C
5°C
3°C
-1°C
-4°C
-5°C
-6°C
-6°C
-7°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
88 %
88 %
89 %
89 %
89 %
91 %
95 %
98 %
98 %
92 %
88 %
71 %
57 %
44 %
32 %
27 %
26 %
29 %
34 %
39 %
45 %
54 %
61 %
62 %
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1022 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1024 hPa
10 km/h
10 km/h
10 km/h
12 km/h
11 km/h
10 km/h
12 km/h
9 km/h
8 km/h
8 km/h
8 km/h
9 km/h
12 km/h
16 km/h
18 km/h
20 km/h
19 km/h
18 km/h
17 km/h
18 km/h
17 km/h
15 km/h
13 km/h
11 km/h
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  남  
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  북  
  북  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
2 %
4 %
5 %
78 %
78 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
14 %
30 %
46 %
66 %
91 %
100 %
92 %
38 %
92 %
90 %
98 %
100 %
100 %
100 %
95 %
100 %
71 %
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
100 %
일출: 07:27

일몰: 17:55
달의 위상:
상현달
월출: 12:46
월몰: 03:09

진주시 내일 날씨
2023년 02월 02일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
-2°C
-2°C
-2°C
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
-1°C
2°C
4°C
5°C
6°C
6°C
6°C
6°C
4°C
0°C
-1°C
-3°C
-2°C
-3°C
-2°C
-7°C
-7°C
-6°C
-8°C
-8°C
-8°C
-8°C
-8°C
-8°C
-5°C
-1°C
1°C
2°C
3°C
4°C
3°C
4°C
2°C
-3°C
-4°C
-7°C
-5°C
-7°C
-6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
58 %
55 %
54 %
53 %
52 %
50 %
49 %
49 %
47 %
38 %
27 %
21 %
19 %
18 %
18 %
18 %
19 %
24 %
39 %
41 %
48 %
46 %
41 %
37 %
1025 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1025 hPa
14 km/h
14 km/h
13 km/h
13 km/h
14 km/h
14 km/h
14 km/h
14 km/h
13 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
13 km/h
12 km/h
11 km/h
12 km/h
11 km/h
9 km/h
10 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
10 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
97 %
97 %
95 %
46 %
69 %
64 %
74 %
66 %
59 %
63 %
79 %
100 %
92 %
92 %
95 %
91 %
98 %
85 %
일출: 07:26

일몰: 17:56
달의 위상:
상현달
월출: 13:35
월몰: 04:05

진주시 일기 예보
2023년 02월 03일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
약한 구름
약한
구름
-3°C
-3°C
-3°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
-1°C
-1°C
0°C
6°C
0°C
-7°C
-7°C
-7°C
-6°C
-6°C
-6°C
-6°C
-5°C
-5°C
-2°C
6°C
-4°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
40 %
37 %
34 %
33 %
33 %
32 %
32 %
32 %
31 %
29 %
20 %
27 %
1025 hPa
1025 hPa
1025 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1021 hPa
1023 hPa
10 km/h
10 km/h
11 km/h
11 km/h
11 km/h
11 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
7 km/h
4 km/h
11 km/h
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  남동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
88 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
16 %
100 %
일출: 07:25

일몰: 17:57
달의 위상:
상현달
월출: 14:27
월몰: 04:56

진주시 일기 예보
2023년 02월 04일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
-2°C
0°C
9°C
0°C
-5°C
-2°C
9°C
-3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
33 %
32 %
22 %
65 %
1023 hPa
1025 hPa
1022 hPa
1025 hPa
8 km/h
6 km/h
4 km/h
8 km/h
  북동  
  북동  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
0 %
0 %
일출: 07:24

일몰: 17:58
달의 위상:
상현달
월출: 15:25
월몰: 05:42

진주시 일기 예보
2023년 02월 05일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
-4°C
-1°C
10°C
-1°C
-7°C
-1°C
10°C
-1°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
86 %
67 %
23 %
78 %
1026 hPa
1027 hPa
1023 hPa
1024 hPa
6 km/h
2 km/h
5 km/h
3 km/h
  북동  
  북동  
  SW  
  동  
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
81 %
0 %
100 %
일출: 07:23

일몰: 17:59
달의 위상:
상현달
월출: 16:23
월몰: 06:20

진주시 일기 예보
2023년 02월 06일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
-3°C
1°C
11°C
1°C
-5°C
0°C
11°C
0°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
77 %
64 %
29 %
59 %
1023 hPa
1022 hPa
1018 hPa
1020 hPa
6 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
  북동  
  동  
  북동  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
92 %
98 %
일출: 07:23

일몰: 18:00
달의 위상:
보름달
월출: 17:23
월몰: 06:54

진주시, 경상남도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 진주시 날씨를 디스플레이하세요
진주시 날씨
0°C
약한 구름
강수량: 0.0 mm
풍속: 8 km/h
풍향: