korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 이천시, 경기도 | 일기 예보 이천시

이천시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 이천시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 경기도 이천시

이천시 오늘 날씨
2023년 03월 23일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
비
비
비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
15°C
14°C
14°C
14°C
14°C
13°C
13°C
13°C
13°C
13°C
14°C
14°C
13°C
14°C
14°C
17°C
18°C
18°C
17°C
16°C
14°C
12°C
11°C
10°C
15°C
14°C
14°C
14°C
14°C
13°C
13°C
13°C
13°C
13°C
14°C
14°C
13°C
14°C
14°C
17°C
18°C
18°C
17°C
16°C
14°C
12°C
11°C
10°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
2 mm
1 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
68 %
70 %
72 %
76 %
74 %
90 %
93 %
95 %
95 %
94 %
95 %
94 %
94 %
93 %
91 %
77 %
69 %
70 %
78 %
80 %
69 %
45 %
38 %
33 %
1009 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1012 hPa
5 km/h
6 km/h
5 km/h
5 km/h
2 km/h
3 km/h
5 km/h
5 km/h
4 km/h
5 km/h
6 km/h
10 km/h
9 km/h
10 km/h
9 km/h
11 km/h
12 km/h
8 km/h
4 km/h
7 km/h
13 km/h
15 km/h
16 km/h
18 km/h
  북동  
  남동  
  남동  
  남동  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북  
  북동  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %
100 %
98 %
71 %
75 %
15 %
2 %
17 %
92 %
일출: 06:29

일몰: 18:43
달의 위상:
삭월
월출: 06:22
월몰: 19:33

이천시 내일 날씨
2023년 03월 24일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
9°C
8°C
7°C
6°C
5°C
4°C
4°C
4°C
5°C
8°C
10°C
12°C
12°C
13°C
14°C
15°C
15°C
15°C
14°C
11°C
10°C
9°C
9°C
8°C
6°C
5°C
4°C
3°C
2°C
1°C
1°C
2°C
4°C
8°C
10°C
12°C
12°C
13°C
14°C
15°C
15°C
15°C
14°C
11°C
10°C
7°C
7°C
6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
30 %
30 %
31 %
33 %
34 %
34 %
34 %
36 %
38 %
36 %
45 %
54 %
57 %
55 %
55 %
53 %
52 %
52 %
55 %
62 %
63 %
64 %
64 %
64 %
1012 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1020 hPa
18 km/h
18 km/h
16 km/h
14 km/h
13 km/h
12 km/h
10 km/h
9 km/h
6 km/h
4 km/h
5 km/h
9 km/h
9 km/h
10 km/h
12 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
12 km/h
11 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
  동  
  남동  
  남동  
  남동  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
91 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
62 %
87 %
91 %
100 %
100 %
100 %
100 %
일출: 06:28

일몰: 18:44
달의 위상:
초승달
월출: 06:49
월몰: 20:41

이천시 일기 예보
2023년 03월 25일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
8°C
7°C
7°C
6°C
8°C
17°C
11°C
6°C
5°C
5°C
4°C
7°C
17°C
11°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
65 %
68 %
72 %
75 %
62 %
35 %
60 %
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1020 hPa
1021 hPa
1017 hPa
1017 hPa
12 km/h
11 km/h
10 km/h
10 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
  남동  
  동  
  동  
  동  
  북동  
  남동  
  남동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0 %
87 %
일출: 06:26

일몰: 18:45
달의 위상:
초승달
월출: 07:20
월몰: 21:50

이천시 일기 예보
2023년 03월 26일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
맑음
맑음
6°C
8°C
15°C
7°C
4°C
8°C
15°C
5°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
65 %
59 %
34 %
56 %
1018 hPa
1018 hPa
1014 hPa
1017 hPa
9 km/h
4 km/h
16 km/h
13 km/h
  남동  
  남동  
  서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
92 %
4 %
0 %
일출: 06:25

일몰: 18:46
달의 위상:
초승달
월출: 07:53
월몰: 22:56

이천시 일기 예보
2023년 03월 27일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
3°C
7°C
13°C
5°C
-1°C
5°C
13°C
2°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
62 %
47 %
17 %
41 %
1019 hPa
1022 hPa
1020 hPa
1024 hPa
14 km/h
9 km/h
18 km/h
12 km/h
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 06:23

일몰: 18:47
달의 위상:
초승달
월출: 08:31
월몰: 23:59

이천시 일기 예보
2023년 03월 28일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
1°C
6°C
16°C
6°C
0°C
6°C
16°C
4°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
71 %
53 %
22 %
38 %
1025 hPa
1028 hPa
1024 hPa
1026 hPa
5 km/h
3 km/h
11 km/h
8 km/h
  북서  
  남동  
  서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 06:22

일몰: 18:48
달의 위상:
초승달
월출: 09:16
월몰: 00:00

이천시, 경기도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 이천시 날씨를 디스플레이하세요
이천시 날씨
15°C
흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 5 km/h
풍향: 북동