korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 청주시, 충청북도 | 일기 예보 청주시

청주시 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 청주시 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 충청북도 청주시

청주시 오늘 날씨
2023년 02월 01일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
안개
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
-1°C
0°C
0°C
1°C
2°C
2°C
2°C
2°C
1°C
1°C
1°C
2°C
4°C
4°C
4°C
3°C
2°C
0°C
-2°C
-3°C
-3°C
-4°C
-4°C
-5°C
-5°C
-4°C
-4°C
-3°C
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
-2°C
-3°C
-3°C
-2°C
0°C
-1°C
-1°C
-2°C
-3°C
-6°C
-8°C
-9°C
-8°C
-9°C
-9°C
-10°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
91 %
91 %
92 %
90 %
93 %
96 %
97 %
99 %
99 %
98 %
94 %
75 %
48 %
37 %
31 %
31 %
41 %
51 %
57 %
59 %
60 %
59 %
58 %
60 %
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1017 hPa
1017 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1019 hPa
1018 hPa
1019 hPa
1020 hPa
1022 hPa
1023 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1027 hPa
11 km/h
11 km/h
12 km/h
12 km/h
11 km/h
10 km/h
9 km/h
10 km/h
9 km/h
15 km/h
14 km/h
17 km/h
19 km/h
23 km/h
25 km/h
26 km/h
24 km/h
22 km/h
19 km/h
17 km/h
16 km/h
14 km/h
13 km/h
11 km/h
  남  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  SW  
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
27 %
38 %
41 %
98 %
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
46 %
49 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96 %
100 %
100 %
100 %
91 %
56 %
26 %
4 %
0 %
6 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9 %
일출: 07:32

일몰: 17:54
달의 위상:
상현달
월출: 12:44
월몰: 03:16

청주시 내일 날씨
2023년 02월 02일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
-5°C
-6°C
-6°C
-6°C
-7°C
-7°C
-7°C
-8°C
-7°C
-5°C
-4°C
-2°C
0°C
1°C
1°C
2°C
1°C
0°C
-3°C
-4°C
-5°C
-5°C
-6°C
-6°C
-10°C
-11°C
-10°C
-10°C
-10°C
-10°C
-11°C
-12°C
-11°C
-9°C
-8°C
-6°C
-3°C
-2°C
-2°C
-1°C
-2°C
-3°C
-7°C
-8°C
-9°C
-9°C
-9°C
-9°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
60 %
59 %
58 %
58 %
60 %
61 %
61 %
61 %
57 %
49 %
41 %
34 %
28 %
22 %
19 %
19 %
19 %
23 %
33 %
45 %
55 %
58 %
57 %
56 %
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1029 hPa
1030 hPa
1030 hPa
1031 hPa
1030 hPa
1030 hPa
1029 hPa
1028 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1028 hPa
1027 hPa
11 km/h
11 km/h
10 km/h
8 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
7 km/h
7 km/h
8 km/h
9 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
9 km/h
10 km/h
9 km/h
8 km/h
7 km/h
6 km/h
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  서  
  서  
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
50 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
98 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
92 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
일출: 07:31

일몰: 17:55
달의 위상:
상현달
월출: 13:32
월몰: 04:12

청주시 일기 예보
2023년 02월 03일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
-5°C
-5°C
-5°C
-5°C
-5°C
-5°C
-5°C
-5°C
-4°C
-3°C
-2°C
0°C
1°C
2°C
3°C
3°C
-4°C
-8°C
-7°C
-5°C
-5°C
-5°C
-5°C
-7°C
-7°C
-6°C
-3°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
-1°C
-1°C
-6°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
53 %
51 %
49 %
48 %
48 %
46 %
43 %
40 %
36 %
29 %
24 %
21 %
17 %
15 %
14 %
15 %
54 %
1027 hPa
1027 hPa
1027 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1026 hPa
1025 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1024 hPa
1025 hPa
7 km/h
5 km/h
4 km/h
4 km/h
4 km/h
4 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
4 km/h
4 km/h
7 km/h
10 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
5 km/h
  북동  
  북동  
  서  
  북동  
  서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
77 %
14 %
1 %
0 %
일출: 07:30

일몰: 17:57
달의 위상:
상현달
월출: 14:25
월몰: 05:04

청주시 일기 예보
2023년 02월 04일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
-5°C
-2°C
6°C
-2°C
-5°C
-4°C
3°C
-2°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
65 %
58 %
32 %
73 %
1025 hPa
1026 hPa
1024 hPa
1027 hPa
3 km/h
6 km/h
15 km/h
4 km/h
  SW  
  남  
  북서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
8 %
0 %
0 %
일출: 07:29

일몰: 17:58
달의 위상:
상현달
월출: 15:23
월몰: 05:49

청주시 일기 예보
2023년 02월 05일, 일요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
-2°C
-1°C
8°C
-1°C
-2°C
-1°C
7°C
-3°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
70 %
70 %
27 %
45 %
1027 hPa
1028 hPa
1025 hPa
1026 hPa
1 km/h
4 km/h
5 km/h
6 km/h
  북  
  남동  
  서  
  북동  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 07:28

일몰: 17:59
달의 위상:
상현달
월출: 16:22
월몰: 06:27

청주시 일기 예보
2023년 02월 06일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림, 약한 진눈깨비
흐림,
약한
진눈깨비
-5°C
1°C
4°C
1°C
-7°C
1°C
4°C
1°C
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
56 %
32 %
40 %
73 %
1023 hPa
1021 hPa
1017 hPa
1018 hPa
5 km/h
4 km/h
1 km/h
4 km/h
  동  
  북동  
  동  
  동  
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
86 %
일출: 07:27

일몰: 18:00
달의 위상:
보름달
월출: 17:22
월몰: 07:00

청주시, 충청북도 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 청주시 날씨를 디스플레이하세요
청주시 날씨
1°C
안개
강수량: 0.0 mm
풍속: 15 km/h
풍향: 북서