korea247.kr

언어: KO  단위:‎ °‎ F °‎ C

전국날씨정보 화정동, 광주시 | 일기 예보 화정동

화정동 현재 날씨와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 화정동 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리
대한민국 광주시 화정동

화정동 오늘 날씨
2022년 05월 23일, 월요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
26°C
23°C
21°C
19°C
17°C
17°C
26°C
23°C
21°C
19°C
17°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
33 %
41 %
54 %
65 %
75 %
74 %
1012 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
13 km/h
12 km/h
11 km/h
5 km/h
5 km/h
4 km/h
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
99 %
82 %
86 %
일출: 05:23

일몰: 19:35
달의 위상:
하현달
월출: 00:37
월몰: 11:31

화정동 내일 날씨
2022년 05월 24일, 화요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
17°C
16°C
14°C
15°C
14°C
14°C
14°C
18°C
22°C
25°C
28°C
30°C
31°C
32°C
33°C
33°C
32°C
29°C
26°C
24°C
22°C
20°C
19°C
18°C
17°C
16°C
14°C
15°C
14°C
14°C
14°C
18°C
22°C
25°C
28°C
30°C
31°C
32°C
33°C
33°C
32°C
29°C
26°C
24°C
22°C
20°C
19°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
76 %
79 %
86 %
79 %
73 %
73 %
70 %
56 %
43 %
31 %
23 %
20 %
18 %
17 %
17 %
17 %
19 %
27 %
30 %
36 %
43 %
50 %
54 %
57 %
1016 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1015 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1016 hPa
1015 hPa
1014 hPa
1014 hPa
1013 hPa
1012 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1012 hPa
1012 hPa
1013 hPa
1013 hPa
1014 hPa
1013 hPa
5 km/h
5 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
6 km/h
6 km/h
7 km/h
5 km/h
8 km/h
10 km/h
11 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
14 km/h
19 km/h
22 km/h
16 km/h
10 km/h
7 km/h
10 km/h
8 km/h
5 km/h
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북동  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
4 %
57 %
92 %
48 %
2 %
0 %
4 %
16 %
31 %
16 %
2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
일출: 05:22

일몰: 19:35
달의 위상:
Third Quarter Moon
월출: 01:09
월몰: 12:35

화정동 일기 예보
2022년 05월 25일, 수요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
약한 구름
약한
구름
맑음
맑음
약한 구름
약한
구름
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
17°C
16°C
16°C
15°C
15°C
14°C
15°C
18°C
21°C
24°C
27°C
29°C
31°C
32°C
33°C
32°C
29°C
27°C
25°C
23°C
21°C
19°C
18°C
18°C
17°C
16°C
16°C
15°C
15°C
14°C
15°C
18°C
21°C
24°C
27°C
29°C
31°C
32°C
33°C
32°C
29°C
27°C
25°C
23°C
21°C
19°C
18°C
18°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
61 %
65 %
69 %
71 %
74 %
75 %
74 %
61 %
47 %
38 %
31 %
27 %
24 %
23 %
22 %
22 %
27 %
27 %
30 %
35 %
44 %
54 %
63 %
70 %
1013 hPa
1013 hPa
1012 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1012 hPa
1012 hPa
1011 hPa
1011 hPa
1010 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1006 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1009 hPa
1009 hPa
1009 hPa
5 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h
4 km/h
1 km/h
3 km/h
3 km/h
4 km/h
3 km/h
6 km/h
9 km/h
12 km/h
16 km/h
21 km/h
16 km/h
15 km/h
11 km/h
8 km/h
7 km/h
6 km/h
5 km/h
  북  
  북  
  북동  
  북동  
  동  
  동  
  동  
  북서  
  북서  
  북서  
  북서  
  서  
  SW  
  SW  
  SW  
  서  
  서  
  서  
  서  
  북서  
  서  
  서  
  서  
  서  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
32 %
8 %
23 %
100 %
99 %
100 %
95 %
100 %
99 %
99 %
100 %
99 %
일출: 05:22

일몰: 19:36
달의 위상:
그믐달
월출: 01:37
월몰: 13:38

화정동 일기 예보
2022년 05월 26일, 목요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
15:00
21:00
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
흐림, 약한 비
흐림,
약한 비
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
흐림
일부 흐림
일부
흐림
일부 흐림
일부
흐림
맑음
맑음
맑음
맑음
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
17°C
18°C
20°C
24°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
17°C
18°C
20°C
24°C
16°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
79 %
87 %
90 %
90 %
90 %
90 %
85 %
78 %
62 %
42 %
20 %
60 %
1009 hPa
1009 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1008 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1007 hPa
1008 hPa
1004 hPa
1004 hPa
4 km/h
4 km/h
5 km/h
7 km/h
6 km/h
9 km/h
7 km/h
10 km/h
12 km/h
14 km/h
21 km/h
11 km/h
  서  
  서  
  SW  
  SW  
  서  
  북서  
  북서  
  북서  
  북  
  북  
  서  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
100 %
48 %
0 %
0 %
일출: 05:21

일몰: 19:37
달의 위상:
그믐달
월출: 02:03
월몰: 14:38

화정동 일기 예보
2022년 05월 27일, 금요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
맑음
15°C
22°C
27°C
17°C
15°C
22°C
27°C
17°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
78 %
52 %
29 %
71 %
1002 hPa
1002 hPa
1001 hPa
1003 hPa
12 km/h
18 km/h
21 km/h
7 km/h
  SW  
  서  
  서  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
0 %
0 %
0 %
일출: 05:21

일몰: 19:37
달의 위상:
그믐달
월출: 02:28
월몰: 15:38

화정동 일기 예보
2022년 05월 28일, 토요일

 
시간별 일기 예보
기온
체감 온도
비
습도
기압
풍속
풍향
풍향
옅은 안개 확률
구름
03:00
09:00
15:00
21:00
맑음
맑음
맑음
맑음
흐림
흐림
맑음
맑음
14°C
24°C
30°C
19°C
14°C
24°C
30°C
19°C
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
85 %
37 %
18 %
50 %
1005 hPa
1005 hPa
1004 hPa
1005 hPa
6 km/h
7 km/h
18 km/h
6 km/h
  남  
  SW  
  서  
  SW  
0 %
0 %
0 %
0 %
6 %
99 %
0 %
0 %
일출: 05:20

일몰: 19:38
달의 위상:
그믐달
월출: 02:55
월몰: 16:37

화정동, 광주시 현재 일기 예보와 앞으로의 기상 전망을 확인하세요. 다음과 같은 정보가 제공됩니다: 풍속, 풍향, 대기압, 기온, 습도 및 가시거리.
www.yr.no

사이트/블로그를 운영 중이세요? 화정동 날씨를 디스플레이하세요
화정동 날씨
26°C
일부 흐림
강수량: 0.0 mm
풍속: 13 km/h
풍향: